Menu Sluiten

Stichting Run for Cancer

Stichting Run for Cancer is opgericht in 2012.
De stichting heeft als doel uitkeringen te doen aan goede doelen en heeft geen winstoogmerk.
Jaarlijks faciliteert de Stichting het Roparunteam Run for Cancer. Daarnaast kunnen er activiteiten georganiseerd worden waarvan de opbrengsten ten goede komen aan goede doelen voor de palliatieve zorg voor kankerpatiënten.
Het Roparunteam heeft hospice de Winde in Deventer omarmt als goed doel. Het geld dat het team ophaalt gaat naar hospice de Winde en de Stichting Roparun.

Stichting Run for Cancer
KVK nr:  56296452

RISN :  852062709

Strategie
Stichting Run for Cancer faciliteert het Roparunteam Run for Cancer dat jaarlijks deelneemt aan de Roparun.
Om de organisatie van dit evenement te financieren en het doel van de stichting te realiseren worden bijeenkomsten, evenementen en activiteiten georganiseerd om donateurs en sponsoren te werven. Hiervoor worden particulieren, verenigingen en bedrijven benaderd

Activiteiten:
Belangrijkste activiteit is deelname aan de jaarlijkse Roparun tijdens het Pinksterweekend. Daarnaast worden (sportieve) sponsor- en wervingsactiviteiten georganiseerd.

Financiën
De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting. Er kan geen
(rechts)persoon beschikken over het vermogen van de stichting als ware het eigen vermogen.

De bestuursleden van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Het bestuur maakt jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar een financieel jaarverslag van de stichting op. Het bestuur heeft een kascommissie benoemd van twee leden die geen deel uitmaken van het
bestuur. De kascommissie onderzoekt het jaarverslag en brengt aan het bestuur verslag van haar bevindingen uit.

ANBI

Stichting Run for Cancer is een stichting met een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) -status.
De ANBI beschikking geeft zekerheid dat de ingezamelde gelden besteed worden volgens het doel van de Stichting Run for Cancer. Verder zijn de bedragen die geschonken worden aan de stichting  aftrekbaar van de inkomstenbelasting. (voor meer informatie zie Belastingdienst)

Bestuur

Het bestuur van Stichting Run for Cancer bestaat uit:
Voorzitter: Ellen Bekke
Secretaris: Eelko van Pluuren
Penningmeester: Edwin Naezer
Lid: Maroeska Keizer

Beloningsbeleid
Alle bestuurders zijn onbezoldigd. De stichting kent geen beloningsbeleid, dat wil zeggen dat noch de bestuurders, noch de overige deelnemers een vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden en / of hun sportieve prestatie(s). De stichting doneert ieder jaar, na aftrek van gemaakte onkosten voor het organiseren van het weekend en andere acties, naar een vooraf vastgesteld goed doel. Momenteel is dit hospice de Winde en de Stichting Roparun Palliatieve Zorg.

 

Jaarverslagen.

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2022